Вход | Регистрация

Обадете се +359 879 283 109
Напишете имейл port@yasido.com

Потребителски профил Условия за ползване Контакт Политика за лични данни Политика за анулиране Карта на сайта

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА Yasido.com

ЕЛА НА БОРДА ООД, (за по-кратко наричан “YASIDO”), представляван от управителите С.В и С.П. 

 

Адрес за кореспонденция и регистрация:

ул. 6-ти Септември, 6, ет. 6, София, България

 

Регистриран в търговския регистър на Република България

ЕИК: 205812655

ЗДДС: BG205812655

 

Телефон: +359879283109

Fax: +359879283109

Email: office@yasido.com

 

Европейска платформа за решаване на спорове: ec.europa.eu/consumers/odr/

 

YASIDO е приело следните общи условия за използване.

Наемането на лодка, което е между клиента и финалния доставчик на услугата (собственик или мениджър на лодката) е подкрепено с договор за наемане между абсолютният доставчик и клиента. Yasido не е част от въпросния договор.

 

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване, преди да използвате сайта Yasido.com

Общите условия представляват ДОГОВОР между Вас и Yasido, с който Вие получавате правото да използвате услугите на сайта за лични и (не)търговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Yasido. Чрез достъпа до Yasido.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайта Yasido.com.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта, наричани занапред в този документ и само “сайта” и/или YASIDO единствено за лични/нетърговски цели

YASIDO предлага само брокерски услуги, като менажира запитванията за наем на лодки през сайта yasido.com.

 

YASIDO предлага технически интерфейс, който предоставя възможност на професионални собственици на лодки наричани за по-кратко ДОСТАВЧИЦИ да добавят техните оферти за лодки под наем в база от данни, която може да бъде използвана в YASIODO или от други доставчици.

 

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на Yasido.com.

“УСЛУГА/И” на сайта включват:

– достъп до предоставяните чрез уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие в съдържанието на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за достъп до информационните ресурси на архива на сайта, както и за участие в мрежата потребители на сайта на Yasido.com;

– получаване на имейл бюлетини от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

“ПАРТНЬОР/ДОСТАВЧИК” е всяко лице, с което Yasido.com се намира в договорни отношения и от името на което Yasido.com има право да предоставя допълнителна информация за негови стоки/услуги на регистрирани Потребители на сайта, които са дали съгласието си за това.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, по телефон или по друг директен начин.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Поверителност

Yasido.com е администратор на лични данни, Във връзка с използването на услугите на сайта ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Yasido.com може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики. Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани. Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията си или чрез промяна на настройките в профила си.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия за ползване на сайта, Декларацията за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничаване на отговорността

Yasido.com прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Yasido.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт/приложение. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство. Yasido.com полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Yasido.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Yasido.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Yasido.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта/приложението.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Yasido.com си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги/съдържание срещу задължителна регистрация.

Потребителите имат възможност да получат безплатен и пълен достъп, до секциите от сайта, изискващи регистрация, след като създават свой индивидуален потребителски профил.

В настройките на потребителския профил, потребителите се задължават да предоставят вярна, истинска и точна информация, като се съобразяват с изискванията на настоящите Общи условия и Правилата за ползване на форумите на Yasido.com.

Yasido.com си запазва правото едностранно и безвиновно да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия или на Правилата за ползване на форумите на Yasido.com .

На всеки 18 месеца от началната дата на регистрацията на потребителя Yasido.com ще напомня на потребителя да осъвремени информацията в профила си.

VII. Промени

Yasido.com си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, както и Правилата за ползване на форумите по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

 

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителния съвет на Yasido.com на 01.06.2020г.